Du lich Tay Bac

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Phi

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3518.7153 / 54

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Phi

ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập
Địa chỉ: Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo
Điện thoại: (20-2) 761 7309 Fax: (20-2) 336 8612
Email: vinaemb@intouch.com

ĐSQ Việt Nam tại Ăng-gô-la
Địa chỉ: Edificio "Kalunga Atrium", 10 Andar Rua Engracia Fragoso - Ingombotas, Luanda
Điện thoại: (244-2) 390 684 / 391 075 Fax: (244-2) 390 369
Email: dsqvnangola@netangola.com

ĐSQ Việt Nam tại An-giê-ri
Địa chỉ: 30, Rue Chénoua, Hydra, Alger
Điện thoại: (213) 269 2752 Fax: (213) 269 3778
Email: sqvnaler@djazair-conn.ect.com

ĐSQ Việt Nam tại Li Bi
Địa chỉ: 587 Gargaresh, Km 7, Abou Nawas, Tripoli
Điện thoại: (218-2) 1483 5587 / 1483 6274 Fax: (218-2) 1483 6962
Email: dsqvnlib@yahoo.com

ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi
Địa chỉ: 87 phố Brooks, Brooklyn, Pretoria
Điện thoại: (27-12) 362 8119 / 362 8118 Fax: (27-12) 362 8115
Email: embassy@vietnam.co.za

ĐSQ Việt Nam tại Tan-za-nia
Địa chỉ: P.O.Box 9724, Dar Es Salaam
Điện thoại: (255-2) 2277 3172 Fax: (255-2) 2277 3138 Email: vnembassy@raha.com